Uchwała nr 10/2019 - zmiany w regulaminie konkursów muzyki myśliwskiej

30 listopada 2019 roku Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ podjął uchwałę w sprawie zmian w „Regulaminie Ogólnopolskich i Regionalnych Konkursów Muzyki Myśliwskiej”. Zmiany dotyczą sposobu punktowania występów w konkursach muzyki myśliwskiej i wprowadzenia dodatkowej klasyfikacji związanej z trudnością utworów. Dodatkowe punkty za trudność utworu będą dodawane w oparciu o "Katalog utworów muzyki myśliwskiej" (dostępny w linku poniżej). Katalog będzie aktualizowany i zamieszczany w zakładce KSM -> Regulamin konkursów.

UWAGI DO KATALOGU:

 1. Katalog nut wraz ze stopniowaniem trudności nie będzie kompletny, ale będzie co jakiś czas aktualizowany.
 2. Poszczególne kolumny to: Sygnatura – symbol nut w naszym katalogu, Archiwum – Nazwa katalogu w archiwach Komisji Muzycznej KSMu, Tytuł zbioru lub nazwa katalogu na stronach muzyki myśliwskiej, Nr utworu/strona w zbiorze lub (ilość stron), Tytuł kompozycji, Tłumaczenie lub podtytuł, Słowa – tylko w niektórych utworach, Aranżacja (opracowanie), Wydawca – ew. nr wydania, Skład instrumentalny, Uwagi, KLASYFIKACJA, Notatki.
 3. W klasyfikacji są uwzględnione następujące stopnie:
  • 1 – łatwy (0 pkt.)
  • 2 – średni (2 pkt.)
  • 3 – trudny (4 pkt.)
  • # – Wyłączony z zawodów w kategorii muzyki myśliwskiej
 4. W sprawie klasyfikacji nowych utworów do katalogu i poprawy ewentualnych błędów wpisowych proszę o mail na adres: klasyfikacja@mysliwska.pl

 


 

Uchwała nr 10/2019 Zarządu Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ
z dnia 30 listopada 2019 roku
w sprawie zmian w „Regulaminie Ogólnopolskich i Regionalnych
Konkursów Muzyki Myśliwskiej”

 1. „Regulamin ogólnopolskich i regionalnych konkursów muzyki myśliwskiej”, otrzymuje nowe brzmienie:
  1. Konkurs organizowany jest tylko w kategorii zespołowej z podziałem na cztery klasy: MB, MEs, MD i MSH. Minimalna liczba członków zespołów wynosi 3 osoby, z wyjątkiem klas MD i MSH, w których dopuszcza się 2 osoby.
  2. Obowiązują trzy utwory o tematyce myśliwskiej nie przekraczające łącznie 7 minut. Organizator może wydłużyć czas występu i zwiększyć liczbę utworów do pięciu, o czym powiadamia w ogłoszeniu konkursu. W repertuarze nie wolno zamieszczać sygnałów myśliwskich zawartych w zbiorze, o którym mowa w punkcie I.5 „Regulaminu ogólnopolskich i regionalnych konkursów sygnalistów myśliwskich” oraz utworów jednogłosowych. Wykonawcy grają lub śpiewają muzykę na żywo, bez użycia jakichkolwiek odtwarzaczy. Organizator konkursu może wprowadzić utwór lub utwory obowiązkowe (np. podając nazwę utworu i jego zapis nutowy lub tylko rodzaj utworu, taki jak pieśń czy marsz). Powiadamia wówczas o tym w ogłoszeniu konkursu. Wolno grać z nut, a w klasie MSH wolno dyrygować.
  3. Opis klas konkursowych:
   Klasa MB - dozwolone są tylko rogi Pless in B (bezwentylowe)  i rogi Par force in B (bezwentylowe) .
   Klasa MEs - dozwolone są tylko rogi Par force in Es.
   Klasa MD - dozwolone są tylko rogi Par force in D.
   Klasa MSH - Salon hubertowski. Dozwolone jest wykonanie różnych form scenicznych przez: solistów wokalistów i instrumentalistów wraz z osobą akompaniującą; zespoły wokalne, wokalno-intrumentalne oraz instrumentalne (w skład których co najmniej połowę instrumentarium stanowią instrumenty nie myśliwskie); chóry a capella lub z akompaniamentem.
   Może być prowadzona klasyfikacja dodatkowa, np. chóry.
   Dopuszcza się występ zespołu złożonego z nie więcej niż 25% muzyków nie amatorów w rozumieniu niniejszego regulaminu bez względu na rodzaj instrumentu muzycznego.
   Myśliwski instrument muzyczny w rozumieniu niniejszego regulaminu to róg myśliwski należący do aerofonów ustnikowych. Zbudowany jest z długiej, wąskiej, stożkowatej, zwiniętej w okrąg metalowej rury, która u wylotu gwałtownie rozszerza się tworząc czarę głosową (roztrąb). Nie posiada wentyli. Występuje w różnych strojach. Dziś używane są najczęściej w stroju B, Es i D. Służy do wykonywania sygnałów, fanfar i artystycznej muzyki myśliwskiej. W poszczególnych kategoriach i klasach używa się rogów Pless, Par force, a także rogów wentylowych, które można wykorzystywać tylko w klasie konkursowej MSH.
  4. Każdy zespół jest zobowiązany przed konkursem przesłać na adres komitetu organizacyjnego dostarczyć organizatorowi  partytury utworów konkursowych, tj. obowiązkowego i dowolnych lub dowolnych (w przypadku nie wyznaczenia utworu obowiązkowego). Partytury przygotowane w pięciu kompletach, po jednym dla każdego z jurorów powinny być oprawione i spięte i podpisane nazwą zespołu. W przypadku niedostarczenia nut w terminie ustalonym przez organizatora wykonawca może zostać zdyskwalifikowany.
  5. Występy zespołów w klach MB, MEs, MD oceniane są wg następujących kryteriów:
   1. Wygląd zewnętrzny, prezentacja wykonawcy – 0-10 pkt za cały występ,
   2. Zgodność wykonania z zapisem nutowym – 0-10 pkt za jeden utwór,
   3. Technika zadęcia, brzmienie dźwięków – 0-10 pkt za jeden utwór,
   4. Wrażenie muzyczne – 0-10 pkt za jeden utwór,
   5. Trudność utworu – 0, 2 lub 4 pkt za jeden utwór.
  6. Punkty za trudność utworu są przyznawane zgodnie z ustalonymi stopniami trudności zamieszczonymi w katalogu utworów muzycznych opublikowanym przez Komisję Muzyczną Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ według następującej skali:
   1 – utwory łatwe (0 punktów),
   2 – utwory średnio trudne (2 punkty),
   3 – utwory najtrudniejsze (4 punkty),
   # – utwory wyłączone z klasyfikacji muzyki myśliwskiej (0 punktów w kryteriach 2-4 za dany utwór).
  7. W sytuacji, gdy zespół zamierza wykonać utwór, którego nie ma w katalogu, powinien przesłać nuty tego utworu do Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ (preferowany kontakt pocztą elektroniczną pod adresem: klub@mysliwska.pl) w terminie co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem konkursu w celu dokonania klasyfikacji stopnia trudności. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku niesklasyfikowany utwór zostanie oceniony jako utwór łatwy.
  8. Prezentacje sceniczne w klasie MSH Salonu Hubertowskiego oceniane są wg następujących kryteriów:
   1. kultura sceniczna – 0 - 10 pkt. za cały występ,
   2. dobór repertuaru – 0 - 10 pkt. za jeden utwór,
   3. walory muzyczne – 0 - 10 pkt. za jeden utwór,
   4. wrażenie artystyczne – 0 - 10 pkt. za jeden utwór.
   5. Trudność utworu – 0 pkt za jeden utwór (brak dodatkowych punktów)
  9. Miejsca w klasie MSH Salonu Hubertowskiego przyznawane są za najlepszą prezentację formy scenicznej na podstawie uzyskanej ogólnej liczby punktów. Jury może również przyznać dodatkowe wyróżnienia.
  10. Nagroda „Muza Wojskiego” jest główną nagrodą konkursu ogólnopolskiego ufundowaną i wręczaną przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. „Muza Wojskiego” jest nagrodą przechodnią dla najlepszego polskiego zespołu muzyki myśliwskiej wyłonionego spośród uczestników wszystkich klas konkursowych na podstawie decyzji jury.
  11. Pozostałe wymagania według "Regulaminu Ogólnopolskich i Regionalnych Konkursów Sygnalistów Myśliwskich
 2. Powyższe zmiany obowiązują od 1.01.2020 roku.

Prezes
Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ
dr inż. Maciej Strawa