Klub Sygnalistów Myśliwskich PZŁ

Informacje ogólne

Klub Sygnalistów Myśliwskich PZŁ zrzesza pasjonatów gry na rogu oraz miłośników muzyki myśliwskiej, dla których najwyższą wartością jest pielęgnowanie i propagowanie wspaniałych polskich tradycji łowieckich będących częścią dziedzictwa narodowego.

Powstał 15 marca 1995 roku. Klub propaguje stosowanie rogu myśliwskiego, prawidłową notację nutową oraz jak najwyższy poziom wykonawczy.

Członkiem może zostać każdy, również nie będący myśliwym, który opanował umiejętność wykonywania sygnałów na poziomie klasy B i potwierdził to występem na konkursie regionalnym lub krajowym. Klub jest współorganizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich "O Róg Wojskiego".

 

Logo KSM

Siedziba:
00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 35
tel. (022) 826 20 51, fax (022) 826 33 22
Sekretariat:
64-700 Czarnków, Goraj – Zamek 3
tel./fax (067) 255 56 84
e-mail:
klub@mysliwska.pl

Regulamin Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ

I. Postanowienia ogólne.
 1. Klub Sygnalistów Myśliwskich działa jako specjalistyczna sekcja w ramach Polskiego Związku Łowieckiego i podlega Zarządowi Głównemu PZŁ.
 2. Pełna nazwa brzmi: Klub Sygnalistów Myśliwskich Polskiego Związku Łowieckiego.
 3. Klub ma prawo używać własnej pieczęci, odznaki i legitymacji, których wzór zatwierdza Zarząd Główny PZŁ.
 4. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Klub ma prawo tworzyć ogniwa terenowe w porozumieniu z Zarządem Wojewódzkim PZŁ właściwym dla danego terenu.
II. Zadania Klubu.
 1. Pielęgnowanie i propagowanie tradycji gry na rogach myśliwskich.
 2. Czuwanie nad prawidłowością zapisów nutowych, grania oraz właściwego stosowania sygnałów myśliwskich.
 3. Kultywowanie innych rodzimych tradycji łowieckich.
 4. Organizowanie kursów, konkursów i innych imprez propagujących cele Klubu.
 5. Opracowywanie i zatwierdzanie utworów muzyki myśliwskiej.
 6. Współpraca z organami PZŁ zajmującymi się propagowaniem etyki i tradycji myśliwskiej oraz szkoleniem kandydatów.
 7. Współpraca z pokrewnymi organizacjami za granicą.
III. Członkowie Klubu. Prawa i obowiązki.
 1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być każda osoba fizyczna, która wykaże się umiejętnością gry podstawowych sygnałów myśliwskich oraz znajomością tradycji i zwyczajów łowieckich.
 2. Członkostwo nabywa się przez zgłoszenie chęci wstąpienia do Klubu oraz udział w Konkursie Sygnalistów przy zdobyciu odpowiedniej ilości pkt. w klasie B lub złożenie egzaminu przed Komisją powołaną przez Zarząd.
 3. Wyjątkowo Walne Zebranie może nadać członkostwo Klubu osobom aktywnie działającym w tej dziedzinie nawet jeśli nie grają one na rogu. Szczegółowe zasady przyjęcia określa Zarząd Klubu.
 4. Członkiem Klubu może być także osoba nie należąca do PZŁ.
 5. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków Klubu większością 2/3 głosów.
 6. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa przysługujące członkowi zwyczajnemu.
 7. Członkowie Klubu mają obowiązek:
  1. doskonalić sztukę gry sygnałów na rogach myśliwskich,
  2. znać i kultywować tradycje i zwyczaje łowieckie,
  3. przestrzegać dobrych obyczajów i zasad etyki,
  4. wykonywać zadania zlecone przez organy Klubu, mające związek z jego działalnością.
 8. Członkowie Klubu mają prawo:
  1. nosić odznakę i okazywać się legitymacją członkowską Klubu,
  2. korzystać z pomocy władz i organów Klubu,
  3. wybierać i być wybieranymi do władz i organów Klubu,
  4. uczestniczyć w spotkaniach Klubu, w konkursach i innych imprezach propagujących sygnały myśliwskie,
  5. składać wyjaśnienia we wszystkich przypadkach, w których władze i organy Klubu mają podjąć decyzję dotyczącą jego osoby,
  6. odwoływać się od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania Członków Klubu, którego decyzja jest ostateczna,
  7. zakładać ogniwa terenowe zwane zespołami sygnalistów.
 9. Władze i organy Klubu mogą w szczególnych przypadkach stosować następujące kary:
  1. upomnienie
  2. skreślenie z listy członków Klubu.
 10. Skreślenie z listy członków następuje decyzją 2/3 uczestników Walnego Zebrania.
 11. Sankcje karne stosuje się na wniosek władz i organów Klubu lub Polskiego Związku Łowieckiego w następujących przypadkach:
  1. naruszenie w sposób rażący zasad organizacyjnych oraz obowiązków członka Klubu lub Polskiego Związku Łowieckiego,
  2. nie podporządkowania lub uchylenia się od poleceń władz i organów Klubu lub Polskiego Związku Łowieckiego.
 12. Skreślenie z listy członków następuje także w przypadku dobrowolnej rezygnacji z członkostwa Klubu.
IV. Zasady organizacyjne oraz władze i organy Klubu.
 1. Władze i organy Klubu podejmują decyzje zwykłą większością głosów, wyjątek stanowi nadawanie członkostwa honorowego oraz skreślenie z listy członków.
 2. Władzę Klubu stanowi Walne Zebranie Członków.
 3. Organami Klubu są:
  1. Zarząd
  2. Komisja Rewizyjna
  3. Komisja Muzyczna
  4. Kolegium Jurorów.
 4. Od decyzji organów Klubu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 5. Walne Zebranie Członków Klubu.
  Walne Zebranie Członków Klubu jest jej najwyższą władzą ustanowioną w celu uchwalania programu oraz dokonywania oceny działalności Klubu, jej organów i poszczególnych członków.
 6. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należą:
  1. wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Muzycznej,
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Muzycznej i Kolegium Jurorów oraz udzielanie absolutorium Zarządowi,
  3. uchwalanie i zatwierdzanie planu działalności Klubu,
  4. rozpatrywanie wniosków wnoszonych do organów Klubu,
  5. powoływanie komisji problemowych,
  6. nadawanie członkostwa honorowego,
  7. skreślanie z listy członków w przypadkach wymienionych w rozdziale III pkt. 11 i 12,
  8. uchwalanie i rozpatrywanie innych nie wymienionych spraw związanych z działalnością Klubu zgłaszanych przez członków lub ZG PZŁ.
 7. Walne Zebranie Członków Klubu może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 8. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd jeden raz w roku przede wszystkim w celu rozpatrywania sprawozdań organów Klubu i uchwalania planu działalności.
 9. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwoływane w każdym czasie w następujących przypadkach:
  1. z inicjatywy Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
  2. na polecenie ZG PZŁ,
  3. na pisemne umotywowane żądanie jednej trzeciej ogółu członków Klubu z podaniem spraw, które mają być rozpatrywane.
 10. Termin Walnego Zebrania powinien być ogłoszony z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
 11. Walne Zebranie odbywa się bez względu na liczbę uczestników, a decyzje na nim podjęte są prawomocne.
 12. Zarząd Klubu.
  Zarząd Klubu jest organem wykonawczym Walnego Zebrania, składającym się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie na okres 3 lat.
 13. W skład Zarządu wchodzą:
  1. prezes,
  2. zastępca prezesa,
  3. sekretarz,
  4. skarbnik,
  5. członek.
 14. Do kompetencji Zarządu należy kierowanie bieżącymi pracami Klubu, z wyjątkiem spraw wymienionych w pkt. 6, a w szczególności:
  1. opracowywanie planów działalności Klubu,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
  3. rozpatrywanie wniosków dotyczących Klubu i jego członków,
  4. szkolenie i przyjmowanie członków, wydawanie legitymacji i odznak,
  5. wyznaczanie komisji i zasad egzaminacyjnych,
  6. organizacja konkursów i innych imprez propagujących grę sygnałów myśliwskich.
 15. Komisja Rewizyjna.
  W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą :
  1. przewodniczący,
  2. zastępca,
  3. sekretarz.
 16. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie i sporządzanie protokołów z działalności finansowej i dokumentacyjnej Klubu,
  2. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań i wniosków dotyczących działalności organów i realizacji uchwał,
  3. w koniecznych przypadkach prowadzenie postępowania wyjaśniającego w stosunku do organów lub członków Klubu.
 17. Komisja Muzyczna.
  Komisja składa się z co najmniej trzech osób w tym jeden przedstawiciel Kolegium Jurorów. Osoby te powinny mieć odpowiednie kompetencje w dziedzinie muzyki. Zadaniem Komisji jest:
  1. czuwanie nad prawidłowością wykonywania utworów oraz wydawanych zapisów nutowych,
  2. opracowywanie oraz zatwierdzanie nowo powstających utworów muzycznych.
 18. Kolegium Jurorów.
  W skład Kolegium Jurorów wchodzą osoby spełniające poniższe wymagania:
  1. aktywna działalność w dziedzinie sygnałów i muzyki myśliwskiej,
  2. odpowiednie kompetencje muzyczne,
  3. zaliczenie specjalnego seminarium,
  4. udział w konkursach sygnalistów.

  Szczegóły przyznawania uprawnień jurorów określa Zarząd Klubu.

 19. Na wniosek Zarządu Klubu - jurorów konkursowych mianuje Zarząd Główny PZŁ. Jurorzy ci wchodzą w skład Kolegium Jurorów.
 20. Ze względu na małą ilość kompetentnych osób, członkowie Zarządu Klubu mogą pełnić funkcję w innych organach z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej.
V. Finanse Klubu.
 1. Finanse Klubu stanowią:
  1. fundusze przekazane przez PZŁ,
  2. dobrowolne wpłaty członków Klubu,
  3. fundusze darowane przez instytucje lub osoby prywatne
VI. Postanowienia końcowe.
 1. Zmiany w niniejszym statucie wprowadzane są na wniosek Walnego Zebrania przez NRŁ.
 2. W przypadku braku niektórych zasad w powyższych przepisach, stosuje się odnośne obowiązujące w PZŁ.
 3. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Naczelną Radę Łowiecką.

Prezes
Naczelnej Rady Łowieckiej
mgr inż. Alfred Hałasa

Mikołajki, 15 grudnia 1994 r.

Regulamin konkursów

Regulamin Ogólnopolskich i Regionalnych Konkursów Sygnalistów myśliwskich

 1. Występy konkursowe
  1. Do konkursu mogą przystąpić tylko wykonawcy, którzy zgłosili swój udział w ustalonym terminie na „Karcie zgłoszenia udziału” przesłanej do sekretariatu komitetu organizacyjnego. W przypadku nieterminowego zgłoszenia organizator konkursu może odmówić przyjęcia zgłoszenia udziału w konkursie.
  2. W konkursie mogą wziąć udział tylko muzycy amatorzy. Za muzyka amatora uważa się sygnalistę myśliwskiego, który zawodowo nie jest związany z muzyką i jej uprawianie nie stanowi jego formy utrzymania. Muzykami amatorami są również uczniowie podstawowych i średnich szkół muzycznych, z wyłączeniem absolwentów średnich szkół muzycznych w klasach instrumentów dętych blaszanych. W występach konkursowych w kategorii zespołowej dopuszcza się możliwość udziału studentów i absolwentów wyższych uczelni muzycznych pod warunkiem, że nie pobierają i nie pobierali nauki gry w klasach instrumentów dętych blaszanych.
  3. Każdy sygnalista może w czasie konkursu wystąpić tylko jeden raz i tylko w jednej klasie sygnałów myśliwskich kategorii solowej.
   Każdy sygnalista, z wyjątkiem kierownika muzycznego, może w czasie konkursu wystąpić tylko jeden raz i tylko w jednej klasie sygnałów myśliwskich kategorii zespołowej.
   Sygnalista występujący w kilku zespołach jako kierownik muzyczny pełni tę rolę w każdym z nich.
   Pozostałe występy odbywają się w klasyfikacji pozakonkursowej.
  4. W trakcie występu nie wolno korzystać z nut i nie wolno dyrygować zespołem.
  5. Podczas występu należy grać sygnały myśliwskie zgodnie z obowiązującym zapisem nutowym zatwierdzonym i ogłoszonym w Polskim Związku Łowieckim (wg zbioru „Sygnały myśliwskie” wydanego przez „Łowiec Polski” w 2001 roku, praca zbiorowa pod red. Macieja Strawy – zaakceptowana przez Komisję Muzyczną Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ i zatwierdzona uchwałą nr 14 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 10.04.2001 r.). W kategorii solistów wykonuje się I głos Pless. Przy zespołowym wykonywaniu sygnałów myśliwskich napisanych wielogłosowo powinny być grane wszystkie głosy. Głos zapisany w partyturze utworu może zostać pominięty jedynie w przypadku braku odpowiedniej liczby lub rodzaju instrumentów w zespole.
  6. Wykonawcy powinni być ubrani w stylu myśliwskim, leśnym, jeździeckim lub historycznym. W zespole należy nosić jednolity ubiór. Nakrycie głowy jest obowiązkowe. 
  7. Prezentacja odbywa się na stojąco w lekkim rozkroku lub w pozycji na baczność. Róg Pless trzyma się w prawej ręce, odchylonej od tułowia, czarą głosową skierowaną do góry (w prawo skos). Lewa ręka spoczywa na biodrze, palce powinny być zwarte. Róg Par force trzyma się obiema rękami, lewą - poniżej zbiegu rurki ustnikowej ze zwojem instrumentu, zaś prawą – w okolicach czary głosowej skierowanej w dół. Dopuszczalne jest odwrotne trzymanie rogów (w drugą stronę). Przykładanie i odkładanie rogu do i od ust powinno odbywać się jednocześnie przez wszystkich członków zespołu.
  8. Kolejność występu poszczególnych solistów i zespołów ustalana jest losowo przed rozpoczęciem konkursu.
  9. Organizator konkursu może wykluczyć solistę lub zespół z udziału w konkursie ze względów porządkowych i dyscyplinarnych.
  10. Organizator konkursu może przeprowadzić konkurs w formie zdalnej przy wykorzystaniu internetowych platform do wideokonferencji z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku. Dopuszcza się także organizację konkursu w formie hybrydowej, tzn. część uczestników może wystąpić stacjonarnie bezpośrednio przed jury a część - zdalnie zdalnej przy wykorzystaniu internetowych platform do wideokonferencji z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku. Organizacja konkursu w formie zdalnej lub hybrydowej możliwa jest tylko w okresie obowiązywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego.
 2. Podział na kategorie i klasy
  1. Kategoria solowa (indywidualna):
   1. Przesłuchania konkursowe odbywają się w klasach: D, C, B, A.
   2. Prowadzona jest klasyfikacja: konkursowa ogólna (KO), konkursowa regionalna (KR) i pozakonkursowa (PK); (ew. dodatkowa, np. myśliwych – członków PZŁ, leśników – pracowników Lasów Państwowych, seniorów – powyżej 50 roku życia).
  2. Kategoria zespołowa:
   1. Przesłuchania konkursowe odbywają się w klasach: D, C, B, A, G.
   2. Prowadzona jest klasyfikacja konkursowa ogólna (KO), konkursowa regionalna (KR) i pozakonkursowa (PK); (ew. dodatkowa, np. rodzinna).
  3. Opis klas konkursowych.
   • Klasa D - dla dzieci w wieku do 12 lat. Kategoria solowa i zespołowa. Dozwolone są rogi Pless in B i rogi Par force in B. Obowiązują dwa sygnały dowolnie wybrane z klasyfikacji konkursowej. Minimalna liczebność zespołu wynosi 2 sygnalistów. Dziecko może wystąpić w klasie C, B, A, G za zgodą rodziców lub opiekunów. Należy o tym powiadomić w zgłoszeniu.
   • Klasa C - kategoria solowa i zespołowa. Dozwolone są rogi Pless in B i rogi Par force in B. Obowiązuje jeden wylosowany zestaw trzech sygnałów z klasy C. Minimalna liczebność zespołu wynosi 2 sygnalistów.
   • Klasa B - kategoria solowa i zespołowa. Dozwolone są rogi Pless in B i rogi Par force in B. Obowiązuje jeden wylosowany zestaw trzech sygnałów z klasy B. Minimalna liczebność zespołu wynosi 3 sygnalistów.
   • Klasa A - kategoria solowa i zespołowa. W kategorii solowej dozwolone są rogi Pless in B i rogi Par force in B. W kategorii zespołowej dozwolone są rogi Pless in B i rogi Par force in B, przy czym występy sygnalistów muszą odbywać się na instrumentach jednorodnych - wyłącznie na rogach Pless in B lub wyłącznie na rogach Par force in B. Obowiązuje jeden wylosowany zestaw trzech sygnałów z klasy A. Minimalna liczebność zespołu wynosi 4 sygnalistów, natomiast w przypadku konkurowania o „Róg Wojskiego” - 6 sygnalistów.
   • Kasa G - tylko kategoria zespołowa. Dozwolone są rogi Pless in B i rogi Par force in B, przy czym rogi Pless in B powinny brzmieniowo dominować w stosunku do rogów Par force. Obowiązuje jeden wylosowany zestaw trzech sygnałów z klasy G. Minimalna liczebność zespołu wynosi 6 sygnalistów (minimum 4 na rogach Pless in B i 2 na rogach Par force in B) przy czym dopuszcza się na konkursach innych niż konkurs „O Róg Wojskiego” minimalną liczebność zespołu wynoszącą 4 osoby (minimum 2 na rogach Pless in B i 2 na rogach Par force in B).

   Jeżeli w klasie D, C i B w składzie zespołu występują tylko rogi Par force, to grają one wyłącznie głosy rogów Pless.

  4. W poszczególnych klasach obowiązują sygnały myśliwskie wg klasyfikacji konkursowej KSM PZŁ. W każdej klasie utworzono 5 zestawów konkursowych po 3 sygnały. Jeden z tych zestawów zostaje wylosowany przed konkursem. Wylosowany zestaw powinien być prezentowany w odpowiedniej kolejności sygnałów. Jury może zmniejszyć ilość wykonywanych sygnałów do dwóch, ale tylko na konkursach nie stanowiących eliminacji wojewódzkich.
  5. Zespoły, które nie spełniają wymagań regulaminowych, mogą zostać dopuszczone do występu w klasyfikacji pozakonkursowej. Goście z Zagranicy biorą udział na tych samych warunkach jak Polacy, jednak na konkursie ogólnopolskim nie mogą zdobyć „Rogu Wojskiego”.
 3. Nagroda Główna
  1. Nagroda „Róg Wojskiego” jest główną nagrodą konkursu ogólnopolskiego ufundowaną i wręczaną przez Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej.
  2. „Róg Wojskiego” jest nagrodą przechodnią dla najlepszego polskiego zespołu. Zespół ten złożony z co najmniej 6 sygnalistów wyłaniany jest w klasyfikacji konkursowej Grand Prix z klas mistrzowskich A lub G na podstawie największej liczby punktów
 4. Ocena Jury
  1. Organizator konkursu powołuje jury, które ocenia wykonanie sygnałów i utworów muzycznych. W jego skład wchodzi 3-5 jurorów, w tym co najmniej trzech jurorów z Kolegium Jurorów KSM PZŁ, nominowanych przez ZG PZŁ. Przewodniczącym jury jest jeden z jurorów nominowanych, który kieruje przebiegiem występów konkursowych, nadzoruje ich prawidłowość i rozstrzyga kwestie sporne. W sprawach spornych przewodniczący może naradzać się z pozostałymi jurorami, ale jego decyzja jest ostateczna.
  2. Każdy z jurorów ocenia zaprezentowane sygnały samodzielnie wg następujących kryteriów:
   1. Wygląd zewnętrzny, prezentacja wykonawcy 0 - 10 pkt. za cały występ
   2. Zgodność wykonania z zapisem nutowym 0 - 10 pkt. za jeden sygnał
   3. Technika zadęcia, brzmienie dźwięków 0 - 10 pkt. za jeden sygnał
   4. Wrażenie muzyczne 0 - 10 pkt. za jeden sygnał
  3. Każdy z jurorów wypełnia arkusz oceny konkursowej, wpisując punkty i zaznaczając błędy wykonawcze na nutach.
  4. Jeżeli w jury zasiadają cztery osoby, wówczas najniższe oceny w poszczególnych kryteriach odrzucane są w ostatecznej punktacji. Jeżeli w jury zasiada pięć osób, wówczas skrajne oceny, najniższe i najwyższe, w poszczególnych kryteriach odrzucane są w ostatecznej punktacji.
  5. W celu uniknięcia miejsc ex aequo, przy tej samej ogólnej liczbie punktów uzyskanych przez uczestników konkursu, wprowadza się zasadę uszeregowania zajętych miejsc na podstawie większej liczby punktów, a następnie większej liczby wyższych ocen przyznanych za poszczególne kryteria konkursowe w następującej kolejności:
   1. zgodność wykonania z zapisem nutowym,
   2. technika zadęcia, brzmienie dźwięków,
   3. wykonanie artystyczne,
   4. wygląd zewnętrzny, prezentacja wykonawcy.
  6. Organizator konkursu może przeprowadzić przesłuchania konkursowe dwustopniowo, powiadamia wówczas o tym w ogłoszeniu lub komunikacie konkursu. W pierwszym stopniu konkursu biorą udział wszyscy uczestnicy zgłoszeni i zakwalifikowani do konkursu. W drugim stopniu konkursu (tzw. dogrywce) bierze udział 5 uczestników, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów w pierwszym stopniu. Punktacja drugiego stopnia konkursu jest ostateczna dla jego uczestników, bez względu na liczbę otrzymanych punktów w pierwszym stopniu (do ostatecznej klasyfikacji nie liczy się już punktacji z pierwszego stopnia)
 5. Wyróżnienie za udział i osiągnięte wyniki
  1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy i w miarę możliwości odznaki konkursowe:
   1. w klasie C i D - brązowe
   2. w klasie B - srebrne
   3. w klasie A i G - złote
  2. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje odznakę konkursową w odpowiednim kolorze na pasek do rogu myśliwskiego. 
 6. Eliminacje
  1. Na Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego” obowiązują eliminacje. Uczestnicy konkursu ogólnopolskiego wyłaniani są na konkursach regionalnych. Na terenie każdego województwa odbywa się konkurs regionalny, który kwalifikuje uczestników ze swojego województwa na konkurs ogólnopolski w następnym roku.
  2. Obowiązuje ścisła regionalizacja zależna od miejsca zameldowania na pobyt stały sygnalisty-solisty i miejsca siedziby zespołu w dniu konkursu. Uczestnicy z macierzystego województwa klasyfikowani są w klasyfikacji konkursowej ogólnej (KO) i konkursowej regionalnej (KR), natomiast uczestnicy spoza regionu tylko w klasyfikacji konkursowej ogólnej (KO).
  3. Uczestnik zakwalifikowany do konkursu ogólnopolskiego występuje w nim w tej samej klasie co na konkursie regionalnym w roku poprzednim.
  4. Liczba uczestników zakwalifikowanych na konkursie regionalnym do konkursu ogólnopolskiego jest proporcjonalna do liczby sygnalistów myśliwskich w województwie i zależy od liczby członków Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ w danym województwie.
  5. Zarząd KSM PZŁ co roku przed rozpoczęciem konkursów określi w formie uchwały szczegółowe zasady eliminacji i limity uczestników z poszczególnych województw na konkurs ogólnopolski.
  6. Ponadto ustala się dodatkowe limity uczestników indywidualnych na Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego”:
   1. Dotychczasowi indywidualni mistrzowie Polski (laureaci 1. miejsca w klasie A w konkursie ogólnopolskim), z ostatnich pięciu lat.  
   2. Laureaci 1. miejsca w klasie B i C, na konkursie ogólnopolskim w minionym roku.
   3. Sygnaliści w wieku 13 lat, którzy w minionym roku występowali w klasie D.
  7. Laureaci 1. miejsca w klasie C i B w kategorii solowej na konkursie ogólnopolskim, w następnych latach występują w wyższych klasach konkursowych.
  8. Warunkiem zakwalifikowania uczestników z poszczególnych województw na konkurs ogólnopolski jest ich udział w konkursie regionalnym w roku poprzednim udokumentowany w „Sprawozdaniu z konkursu”. „Sprawozdanie z konkursu”, wraz z pełną listą wyników  podpisane przez przewodniczącego komitetu organizacyjnego i członków jury, a także bazę danych w wersji elektronicznej ze specjalnego programu komputerowego do obsługi konkursów sygnalistów myśliwskich przesyła organizator konkursu do sekretariatu Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ w ciągu miesiąca od czasu odbycia konkursu.
  9. Osobą odpowiedzialną za nadzorowanie eliminacji wojewódzkich i kwalifikowanie uczestników na konkurs ogólnopolski jest wojewódzki koordynator sygnalistyki myśliwskiej powołany przez zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ.
  10. Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ na wniosek przewodniczącego komitetu organizacyjnego konkursu „O Róg Wojskiego” może zwiększyć limit uczestników wyłącznie z województwa, w którym odbywa się konkurs ogólnopolski.

  Regulamin Ogólnopolskich i Regionalnych Konkursów Muzyki Myśliwskiej

  1. Konkurs organizowany jest tylko w kategorii zespołowej z podziałem na cztery klasy: MB, MEs, MD i MSH. Minimalna liczba członków zespołów wynosi 3 osoby, z wyjątkiem klas MD i MSH, w których dopuszcza się 2 osoby.
  2. Obowiązują trzy utwory o tematyce myśliwskiej nie przekraczające łącznie 7 minut. Organizator może wydłużyć czas występu i zwiększyć liczbę utworów do pięciu, o czym powiadamia w ogłoszeniu konkursu. W repertuarze nie wolno zamieszczać sygnałów myśliwskich zawartych w zbiorze, o którym mowa w punkcie I.5 „Regulaminu ogólnopolskich i regionalnych konkursów sygnalistów myśliwskich” oraz utworów jednogłosowych. Wykonawcy grają lub śpiewają muzykę na żywo, bez użycia jakichkolwiek odtwarzaczy. Organizator konkursu może wprowadzić utwór lub utwory obowiązkowe (np. podając nazwę utworu i jego zapis nutowy lub tylko rodzaj utworu, taki jak pieśń czy marsz). Powiadamia wówczas o tym w ogłoszeniu konkursu. Wolno grać z nut, a w klasie MSH wolno dyrygować.
  3. Opis klas konkursowych:
   1. Klasa MB - dozwolone są tylko rogi Pless in B (bezwentylowe)  i rogi Par force in B (bezwentylowe) .
   2. Klasa MEs - dozwolone są tylko rogi Par force in Es.
   3. Klasa MD - dozwolone są tylko rogi Par force in D.
   4. Klasa MSH - Salon hubertowski. Dozwolone jest wykonanie różnych form scenicznych przez: solistów wokalistów i instrumentalistów wraz z osobą akompaniującą; zespoły wokalne, wokalno-intrumentalne oraz instrumentalne (w skład których co najmniej połowę instrumentarium stanowią instrumenty nie myśliwskie); chóry a capella lub z akompaniamentem.
    Może być prowadzona klasyfikacja dodatkowa, np. chóry.
    Dopuszcza się występ zespołu złożonego z nie więcej niż 25% muzyków nie amatorów w rozumieniu niniejszego regulaminu bez względu na rodzaj instrumentu muzycznego.
    Myśliwski instrument muzyczny w rozumieniu niniejszego regulaminu to róg myśliwski należący do aerofonów ustnikowych. Zbudowany jest z długiej, wąskiej, stożkowatej, zwiniętej w okrąg metalowej rury, która u wylotu gwałtownie rozszerza się tworząc czarę głosową (roztrąb). Nie posiada wentyli. Występuje w różnych strojach. Dziś używane są najczęściej w stroju B, Es i D. Służy do wykonywania sygnałów, fanfar i artystycznej muzyki myśliwskiej. W poszczególnych kategoriach i klasach używa się rogów Pless, Par force, a także rogów wentylowych, które można wykorzystywać tylko w klasie konkursowej MSH.
  4. Każdy zespół jest zobowiązany przed konkursem przesłać na adres komitetu organizacyjnego dostarczyć organizatorowi  partytury utworów konkursowych, tj. obowiązkowego i dowolnych lub dowolnych (w przypadku nie wyznaczenia utworu obowiązkowego). Partytury przygotowane w pięciu kompletach, po jednym dla każdego z jurorów powinny być oprawione i spięte i podpisane nazwą zespołu. W przypadku niedostarczenia nut w terminie ustalonym przez organizatora wykonawca może zostać zdyskwalifikowany.
  5. Występy zespołów w klach MB, MEs, MD oceniane są wg następujących kryteriów:
   1. Wygląd zewnętrzny, prezentacja wykonawcy          0-10 pkt za cały występ,
   2. Zgodność wykonania z zapisem nutowym               0-10 pkt za jeden utwór,
   3. Technika zadęcia, brzmienie dźwięków                   0-10 pkt za jeden utwór,
   4. Wrażenie muzyczne                                                  0-10 pkt za jeden utwór,
   5. Trudność utworu                                                       0, 2 lub 4 pkt za jeden utwór.
  6. Punkty za trudność utworu są przyznawane zgodnie z ustalonymi stopniami trudności zamieszczonymi w katalogu utworów muzycznych opublikowanym przez Komisję Muzyczną Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ według następującej skali:
   1 – utwory łatwe (0 punktów),
   2 – utwory średnio trudne (2 punkty),
   3 – utwory najtrudniejsze (4 punkty),
   # – utwory wyłączone z klasyfikacji muzyki myśliwskiej (0 punktów w kryteriach 2-4 za dany utwór).
  7. W sytuacji, gdy zespół zamierza wykonać utwór, którego nie ma w katalogu, powinien przesłać nuty tego utworu do Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ (preferowany kontakt pocztą elektroniczną pod adresem: klub@mysliwska.pl) w terminie co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem konkursu w celu dokonania klasyfikacji stopnia trudności. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku niesklasyfikowany utwór zostanie oceniony jako utwór łatwy.
   Wprowadza się zasadę oceny konkursowej polegającą na nie przyznaniu punktów dodatkowych za trudność utworu w przypadku jeżeli podczas jego wykonania nie zostaną zagrane wszystkie głosy zgodnie z partyturą opisaną w katalogu utworów muzyki myśliwskiej.
  8. Prezentacje sceniczne w klasie MSH Salonu Hubertowskiego oceniane są wg następujących kryteriów:
   1. kultura sceniczna                   0 - 10 pkt. za cały występ,
   2. dobór repertuaru                    0 - 10 pkt. za jeden utwór,
   3. walory muzyczne                   0 - 10 pkt. za jeden utwór,
   4. wrażenie artystyczne             0 - 10 pkt. za jeden utwór.
   5. Trudność utworu                   0 pkt za jeden utwór (brak dodatkowych punktów)
  9. Miejsca w klasie MSH Salonu Hubertowskiego przyznawane są za najlepszą prezentację formy scenicznej na podstawie uzyskanej ogólnej liczby punktów. Jury może również przyznać dodatkowe wyróżnienia.
  10. Nagroda „Muza Wojskiego” jest główną nagrodą konkursu ogólnopolskiego ufundowaną i wręczaną przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. „Muza Wojskiego” jest nagrodą przechodnią dla najlepszego polskiego zespołu muzyki myśliwskiej wyłonionego spośród uczestników wszystkich klas konkursowych na podstawie decyzji jury.
  11. Pozostałe wymagania według "Regulaminu Ogólnopolskich i Regionalnych Konkursów Sygnalistów Myśliwskich

  Sygnały myśliwskie
  Zestawy konkursowe sygnałów myśliwskich
  Zestaw Klasa
  C B A i G
  a 6-1-7 16-11-17 22-21-27
  b 6-2-8 16-12-18 22-23-28
  c 6-3-9 16-13-19 22-24-29
  d 6-4-10 16-14-20 22-25-30
  e 6-5-1 16-15-11 22-26-21

   

  Klasa „D” - dwa dowolne sygnały z klasyfikacji konkursowej

  Klasa „C”

   1. Koniec polowania (6)
   2. Apel na łowy (1)
   3. Stój (7)
   1. Koniec polowania (6)
   2. Naganka naprzód (2)
   3. Całość (8)
   1. Koniec polowania (6)
   2. Zakaz strzału w miot (3)
   3. Zając na rozkładzie (9)
   1. Koniec polowania (6)
   2. Rozładuj broń (4)
   3. Królik na rozkładzie (10)
   1. Koniec polowania (6)
   2. Zbiórka myśliwych (5)
   3. Apel na łowy (1)

   

  Klasa „B”

   1. Dzik na rozkładzie (16)
   2. Posiłek (11)
   3. Sarna na rozkładzie (17)
   1. Dzik na rozkładzie (16)
   2. Król polowania (12)
   3. Jenot na rozkładzie (18)
   1. Dzik na rozkładzie (16)
   2. Wilk lub ryś na rozkładzie (13)
   3. Drapieżnik na rozkładzie (19)
   1. Dzik na rozkładzie (16)
   2. Jeleń na rozkładzie (14)
   3. Pióro na rozkładzie (20)
   1. Dzik na rozkładzie (16)
   2. Daniel na rozkładzie (15)
   3. Posiłek (11)

   

  Klasa „A” i „ G ”

   1. Powitanie (22)
   2. Pobudka (21)
   3. Łoś na rozkładzie (27)
   1. Powitanie (22)
   2. Darz Bór (23)
   3. Muflon na rozkładzie (28)
   1. Powitanie (22)
   2. Pasowanie myśliwskie (24)
   3. Kozica na rozkładzie (29)
   1. Powitanie (22)
   2. Żubr na rozkładzie (25)
   3. Lis na rozkładzie (30)
   1. Powitanie (22)
   2. Niedźwiedź na rozkładzie (26)
   3. Pobudka (21)

 


Aktualny katalog utworów muzyki myśliwskiej dostępny z poziomu menu głównego


Pliki do pobrania

Działalność Klubu Sygnalistów Myśliwskich KSM

I. Działalność organizacyjno-administracyjna:
 1. Posiedzenia organów Klubu:
  1. Zarządu - co najmniej 1 raz w kwartale,
  2. Komisji Rewizyjnej - co najmniej 1 raz w roku,
  3. Komisji Muzycznej - co najmniej 1 raz w roku,
  4. Kolegium Jurorów - co najmniej 1 raz w roku.
 2. Walne Zebranie Członków Klubu - co najmniej 1 raz w roku.
 3. Przyjmowanie i ewidencjonowanie członków oraz kandydatów Klubu - na bieżąco.
 4. Wprowadzenie członkostwa zespołowego - prowadzenie ewidencji zespołów jako członków Klubu.
 5. Przeprowadzenie akcji informacyjnej w celu promocji Klubu i zwiększenia liczby członków. (opracowanie ankiety do Kół Łowieckich w sprawie osób grających sygnały myśliwskie)
 6. Aktualizacja danych o członkach Klubu - 1 raz w trakcie kadencji.
 7. Nowelizacja regulaminu Klubu i regulaminu konkursów (przeglądów i festiwali).
 8. Podjęcie działań w celu zatwierdzenia oficjalnego wykazu sygnałów myśliwskich i ich zapisów nutowych przez NRŁ.
 9. Aktualizacja i uaktywnienie działalności regionów sygnalistyki myśliwskiej.
 10. Stworzenie systemu finansowego Klubu.
 11. Opracowanie zasad eliminacji regionalnych do konkursu ogólnopolskiego.
 12. Podjęcie działań w celu wprowadzenia zmian w zasadach wykonywania polowania:
  1. w Rozporządzeniu MOSZNiL w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania
  2. W zbiorze zasad etyki, tradycji i zwyczajów myśliwskich.
 13. Opracowanie regulaminu działalności organów Klubu.
 14. Założenie i prowadzenie strony internetowej WWW Klubu.
 15. Opracowanie nowego programu komputerowego do obsługi konkursów sygnalistów.
II. Działalność szkoleniowo-konkursowa.
 1. Organizacja Ogólnopolskich Konkursów Sygnalistów Myśliwskich "O Róg Wojskiego" jako oficjalnych mistrzostw Polski w grze na rogach myśliwskich.
  1. 2001 r. - Ciechocinek
  2. 2002 r. - Wałbrzych
  3. 2003 r. - Pszczyna
  4. 2004 r. - Tuchola
  5. 2005 r. - Ciechocinek
  6. 2006 r. - Kwidzyn
  7. 2007 r. - Goraj
  8. 2008 r. - Warcino
  9. 2009 r. - Olsztyn
  10. 2010 r. - Złotoryja
 2. Pomoc w organizacji konkursów, przeglądów i festiwali.
 3. Utworzenie systemu konkursów regionalnych jako potencjalnych eliminacji do konkursu ogólnopolskiego.
 4. Organizacja Ogólnopolskiego Seminarium dla Kierowników i Instruktorów Zespołów, Jurorów oraz Koordynatorów Regionalnych - 1 raz w kadencji.
 5. Przeprowadzenie cyklu szkolenia nowych jurorów - 1 raz w kadencji.
 6. Pomoc w organizacji wystawy myśliwskich instrumentów muzycznych - Warszawa 2003 r.
 7. Organizacja konferencji organizatorów konkursów - 1 raz w kadencji.
 8. Organizacja letniego kursu doskonalenia gry na rogu myśliwskim.
III. Działalność popularyzatorska.
 1. Propagowanie tradycji łowieckich i działalności Klubu w rubryce "Muzyka myśliwska" w Łowcu Polskim.
 2. Organizacja koncertów i pokazów wykorzystania sygnałów w praktyce myśliwskiej oraz przy okazji innych imprez myśliwskich i klubowych.
IV. Działalność wydawnicza
 1. Materiały z międzynarodowego sympozjum naukowego nt. muzyki myśliwskiej - Pszczyna 2000 (rozszerzone o informacje z działalności Klubu w latach 1995 - 2000).
 2. Materiały nutowe:
  1. sygnały myśliwskie - zbiór oficjalny obowiązujący w PZŁ,
  2. polskie sygnały myśliwskie,
  3. muzyka myśliwska.
 3. Materiały szkoleniowe:
  1. instrukcje organizacji kursów sygnalistów myśliwskich,
  2. wskazówki do nauki rozpoznawania sygnałów myśliwskich,
  3. zasady stosowania sygnałów myśliwskich na polowaniach.
 4. Regulamin Klubu i regulamin konkursów (znowelizowane).
 5. Artykuły w "Łowcu Polskim" w rubryce "muzyka myśliwska".
 6. Biuletyn - rocznik Klubu (w miarę możliwości) lub sprawozdanie z działalności Klubu za lata 2001-2005.
V. Działalność regionalna.
 1. Organizacja pokazów, koncertów, mszy hubertowskich w celu zainteresowania myśliwych muzyką myśliwską.
 2. Szkolenie sygnalistów myśliwskich, myśliwych i kandydatów, członków zarządów kół łowieckich.
 3. Działalność zespołów sygnalistów myśliwskich.
 4. Konkursy regionalne.
 5. Nowelizacja granic regionów i wyznaczanie koordynatorów regionalnych.

Organy Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ

Zarząd KSM

 • Obrazek użytkownika Maciej Strawa Maciej Strawa Prezes Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ
 • Obrazek użytkownika Agnieszka Woźniak Agnieszka Woźniak Zastępca Prezesa Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ
 • Obrazek użytkownika Karol Grzywacz Karol Grzywacz Sekretarz Zarządu Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ
 • Obrazek użytkownika Karol Jurczyszyn Karol Jurczyszyn Skarbnik Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ
 • Obrazek użytkownika Adam Jażdżewski Adam Jażdżewski Członek Zarządu Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ

Komisja Muzyczna

 • Obrazek użytkownika Adam Migurski Adam Migurski Członek Komisji Muzycznej
 • Obrazek użytkownika Krzysztof Kadlec Krzysztof Kadlec Przewodniczący Komisji Muzycznej
 • Obrazek użytkownika Maciej Strawa Maciej Strawa Członek Komisji Muzycznej
 • Obrazek użytkownika Józef Czerniak Józef Czerniak Członek Komisji Muzycznej
 • Obrazek użytkownika Artur Kanawka Artur Kanawka Członek Komisji Muzycznej
 • Obrazek użytkownika Mieczysław Leśniczak Mieczysław Leśniczak Członek Komisji Muzycznej
 • Obrazek użytkownika Michał Wojtyła Michał Wojtyła Członek Komisji Muzycznej

Komisja Rewizyjna

 • Obrazek użytkownika Kazimierz Kroskowski Kazimierz Kroskowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Obrazek użytkownika Władysław Śmiechowski Władysław Śmiec... Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 • Obrazek użytkownika Janusz Gocaliński Janusz Gocaliński Członek Komisji Rewizyjnej

Komisja Etyki

 • Obrazek użytkownika Henryk Mąka Henryk Mąka Przewodniczący Komisji Etyki
 • Obrazek użytkownika Hubert Jurczyszyn Hubert Jurczyszyn Członek Komisji Etyki
 • Obrazek użytkownika Tomasz Szrama Tomasz Szrama Członek Komisji Etyki

Kolegiurm Jurorów

 • Obrazek użytkownika Adam Migurski | Adam Migurski
 • Obrazek użytkownika Krzysztof Kadlec | Krzysztof Kadlec
 • Obrazek użytkownika Maciej Strawa | Maciej Strawa
 • Obrazek użytkownika Agnieszka Woźniak | Agnieszka Woźniak
 • Obrazek użytkownika Józef Czerniak | Józef Czerniak
 • Obrazek użytkownika Artur Kanawka | Artur Kanawka
 • Obrazek użytkownika Mieczysław Leśniczak | Mieczysław Leśniczak
 • Obrazek użytkownika Michał Wojtyła | Michał Wojtyła
 • Obrazek użytkownika Wiesław Keller | Wiesław Keller
 • Obrazek użytkownika Jacek Kulpiński | Jacek Kulpiński
 • Obrazek użytkownika Andrzej Niedźwiedź | Andrzej Niedźwiedź
 • Obrazek użytkownika Robert Olejarz | Robert Olejarz
 • Obrazek użytkownika Zenon Olendrowicz | Zenon Olendrowicz
 • Obrazek użytkownika Bogusław Rup | Bogusław Rup
 • Obrazek użytkownika Agnieszka Rybicka | Agnieszka Rybicka
 • Obrazek użytkownika Roman Seta | Roman Seta
 • Obrazek użytkownika Mieczysław Skrzypiec | Mieczysław Skrzypiec
 • Obrazek użytkownika Mariusz Podleśny | Mariusz Podleśny
 • | Karol Kroskowski
 • | Marcin Nowak
 • | Radosław Kornas
 • Obrazek użytkownika Mariusz Jamrozik | Mariusz Jamrozik
 • | Andrzej Sumliński
 • | Arkadiusz Garus
 • | Ewa Żurawska-Seta
 • | Andrzej Kulka
 • | Tomasz Kacprzak
 • | Roman Pełka

Pliki do pobrania

Pomoc techniczna

 • Obrazek użytkownika Adam Migurski Adam Migurski Webmaster i administrator strony muzyka.mysliwska.pl; Obsługa komputerowa konkursów
 • Obrazek użytkownika Karol Grzywacz Karol Grzywacz Obsługa komputerowa konkursów
 • Obrazek użytkownika Jan Filoda Jan Filoda Obsługa komputerowa konkursów
 • Obrazek użytkownika Jacek Krzyżanowski Jacek Krzyżanowski Obsługa komputerowa konkursów