Za co jurorzy odejmują punkty

Zgodność z zapisem nutowym:

MELODIA (oznaczamy M):

 • Typowy błąd melodyczny (zagrany inny dźwięk).
 • Duży kiks – powodujący zaburzenie w płynności melodii.
 • Jeśli zagrana melodia odbiega od zapisu nutowego lub grający zagra dodatkową melodię, nieznajdującą się w zapisie nutowym podlega obniżeniu punktacji.
 • Zagranie w całości sygnału od innego dźwięku (z zachowaniem kierunku melodii) jest równoznaczne z niezagraniem - tzw. dyskwalifikacja.
 • Nie zrobienie repetycji w sygnale jest równoznaczne z niezagraniem sygnału - tzw. dyskwalifikacja.
 • Nie zrobienie repetycji w utworze muzyki myśliwskiej kl. MB Mes MD i MSh (Dobór repertuaru – zgodność z zapisem nutowym) podlega obniżeniu punktacji.
 • Wydłużenie sygnału o jeszcze jedną repetycję podlega obniżeniu punktacji.
  • (w sygnałach traktuje się jak Falstart)
  • w klasie MB MEs MD i MSh (Dobór repertuaru – zgodność z zapisem nutowym) podlega obniżeniu punktacji.
 • FALSTART – sygnał rozpoczęty wielokrotnie (występuje wtedy, kiedy zagrano jeden lub kilka dźwięków i po krótkiej przerwie ponownie rozpoczęto) podlega obniżeniu punktacji.
  (w sygnałach traktuje się jak wydłużenie sygnału o kolejną repetycję)
 • Powtarzanie błędów melodycznych w tych samych miejscach podczas repetycji jest oceniane jako kolejny błąd.

Agogika czyli TEMPO (oznaczamy T):

 • Jeżeli tempo sygnału zdecydowanie odbiega od podanego w zapisie.
 • Stopniowa zmiana tempa we fragmencie sygnału czyli zwolnienie lub przyśpieszenie podlega obniżeniu punktacji. Powtórzenie tego błędu w każdej następnej części sygnału traktowane jest jako kolejny błąd. Można dodać określenie polskie: T-zwolnienie, T-przyśpieszenie lub zastosować określenia muzyczne: T-rit. lub T-accel.)

ARTYKULACJA (oznaczamy A):

W sygnałach stosowane są 3 rodzaje artykulacji: non-legato (artykulacja zwykła – bez zapisu), staccato (nuty skrócone do połowy i dopełnione pauzą – zapis kropek nad lub pod nutami) i legato (dźwięki połączone [nie odbite językiem] – zapis za pomocą łuków)

 • Nie zrobienie zapisanej artykulacji podlega obniżeniu punktacji.
 • Dołożenie artykulacji w miejscu gdzie nie powinna się znajdować podlega obniżeniu punktacji.
 • Akcentowanie: Jeśli w sygnałach solista lub zespół przesadnie akcentuje dźwięki (akcentuje puls) lub robi akcenty nienaturalne (na słabą część taktu) podlega to obniżeniu punktacji jak za każdy błąd artykulacyjny.
 • Błędem artykulacyjnym jest także zbyt krótkie staccato tzw. spiccato lub staccatisimo – ten błąd traktujemy jako błąd Warsztatu artykulacji i obniżamy  w rubryce Technika zadęcia.

RYTM (oznaczamy R):

 • Poprzez błąd rytmiczny rozumie się zmianę wartości rytmicznej danej nuty lub pauzy oraz brak pauzy.
 • W grze zespołowej jako błąd rytmiczny zaliczamy także nierówne uderzenie w dany akord.
 • Powtarzanie błędów rytmicznych w tych samych miejscach podczas repetycji jest oceniane jako kolejny błąd.
 • Niezrobienie FERMATY traktowane jest także jako błąd rytmiczny (Fermata – przedłużenie wartości rytmicznej o CO NAJMNIEJ o połowę.
 • W sygnałach myśliwskich FERMATĘ należy przedłużyć tak, żeby nie wypaść z pulsu.
 • Jeśli ktoś w całym sygnale gra nieprecyzyjnie grupę rytmiczną traktujemy to jako błąd Warsztatu rytmicznego i obniżamy dodatkowo w rubryce Technika zadęcia.

Technika zadęcia, brzmienie dźwięków

BŁĘDY POWTARZALNE

Błędy powtarzalne wynikają z niedokładności związanych z błędnym nauczeniem się lub niedouczeniem materiału muzycznego i są ściśle związane z niewypracowaniem warsztatu elementów dzieła muzycznego. Można wyróżnić: błędy warsztatu np. artykulacyjnego, rytmicznego, agogicznego, a także warsztatu melodycznego związanego z wydobywaniem dźwięku: np.: oddechowego, intonacyjnego, brzmieniowego. Za błędy powtarzalne (masowe) odejmujemy punkty w rubryce Technika zadęcia .

INTONACJA (oznaczamy I lub Int.):

Jest to subiektywne sprecyzowanie dokładności wykonawczej zapisanej w utworze muzycznym wysokości dźwięku - tzn. upraszczając - strój poszczególnych dźwięków instrumentu. Można grać nieczysto tzn. za wysoko lub za nisko (granie tzw. pod dźwiękiem) w stosunku do ustalonej częstotliwości dźwięku.

 • Każdy błąd jest obniżany w zależności od stopnia niestrojności.
 •  Jeśli jakiś dźwięk jest grany nieczysto w całości sygnału (np. dźwięk e2) oceniamy jak inne błędy masowe (powtarzalne), przy czym wyjaśniamy w uwagach.

BRZMIENIE (oznaczamy B lub Brzmienie):

 • Jeśli dźwięk charczy lub słychać w brzmieniu powietrze (syk) odejmujemy w zależności od stopnia zaawansowania za każdy charczący lub syczący dźwięk
 • Jeśli większość dźwięków charczy lub syczy obniżamy oceniamy jak inne błędy masowe (powtarzalne), przy czym wyjaśniamy w uwagach.

KIKSY (oznaczamy K):

Są to nietrafienia w dźwięk. Jeśli są to małe, drobne przydźwięki nie powodujące zaburzenia płynności melodii. Za kiksy odejmujemy punkty w rubryce Technika zadęcia.


Wrażenie muzyczne

KOLORYSTYKA(Barwa) i HARMONIKA

Wrażenie muzyczne jest wypadkową poprzednich kryteriów, lecz może się zdarzyć, że dodamy punkt za piękne brzmienie instrumentu (instrumentów), za trudność wykonywanego utworu muzycznego lub na odwrót odejmiemy punkt lub kilka punktów za zbyt wiele kiksów, za charczący lub syczący dźwięk lub za zbyt proste utwory – w stosunku do innych wykonawców itp.

DYNAMIKA

W sygnałach nie wolno stosować zróżnicowanej dynamiki. Stosuje się tu tzw. dynamikę naturalna, zależną od wysokości dźwięków i prowadzenia frazy muzycznej. Za stosowanie dynamiki w sygnałach lub za przesadnie ciche granie obniżamy punktację w rubryce Wrażenie muzyczne.
We wszystkich klasach muzyki myśliwskiej stosowanie dynamiki zwiększa wrażenie muzyczne oraz walory muzyczne wraz z techniką zadęcia i brzmienia dźwięków.

Frazowanie itp.

Jeśli w sygnałach lub muzyce myśliwskiej solista lub zespół nie realizuje oddechów zgodnych ze zdaniami muzycznymi obniżamy punktację. Jest to także błąd warsztatu oddechowego i podlega dodatkowo obniżeniu punktacji w rubryce Technika zadęcia.
Inne:

Instrumentacja, HARMONIKA i KOLORYSTYKA

 • Granie przez zespoły jednogłosowo zapisu wielogłosowego powoduje odjęcie punktów za brak każdego głosu – rubryce zgodność z zapisem nutowym.
 • Zespoły składające się z samych parforsów (w klasie sygnałów D, C lub B) muszą grać głosy plesów. Jeśli nie grają, to odejmujemy za każdy użyty głos parforsowy w rubryce zgodność z zapisem nutowym
 • Kiedy w zespole jest tylko jeden ples (w klasie sygnałów D, C lub B)  to pozostałe głosy powinny realizować głos parforsów.
 • Jeśli grający w konkursie sygnałów użył innego rogu myśliwskiego niż ples czy parfors podlega zaznaczeniu, że jest to występ nieregulaminowy
 • W konkursie sygnałów, w zastępstwie rogu parfors można użyć czeskiego rogu - leśnicy lub inwencyjnego rogu naturalnego bez obniżenia punktów, natomiast nie dopuszcza się rogu koncertowego wentylowego (waltorni) , ponieważ jest to instrument podobnie jak trąbka, puzon czy tuba używany w orkiestrach symfonicznych lub dętych. Użycie waltorni w sygnałach czy muzyce myśliwskiej klas MB MEs MD podlega zaznaczeniu, że jest to występ nieregulaminowy. Użycie waltorni, plesów wentylowych i parforsów wentylowych jest jak najbardziej dopuszczalne w klasie MSh.
 • Parfors i ples z wentylami traktowane są jak instrumenty naturalne, pod warunkiem, że nie korzysta się z wentyli podczas gry w klasach sygnałów oraz w klasach muzyki myśliwskiej MB i MEs. Użycie wentyli w klasie MSh jest jak najbardziej dopuszczalne.

 

Sporządził Artur Kanawka

 


Punkty wspomagające ocenę Msh

Prezentacja i warsztat sceniczny:

 • uczesanie, makijaż (ogolenie) stosowne do repertuaru
 • dobór elementów ubioru
 • schludność kostiumu
 • rekwizyty
 • zasadność użycia rekwizytów
 • wyjście na scenę, zejście ze sceny
 • zasadność przemieszczenia się po scenie
 • zasadność gestykulacji
 • mimika twarzy
 • pozasceniczna

Dobór repertuaru i twórczość własna (zgodność z zapisem)

 • zgodność melodii z zapisem nutowym
 • repertuar zgodny z regulaminem
 • repertuar odpowiedni do wieku wykonawcy
 • zgodność tematyczna repertuaru
 • repertuar stosowny do możliwości temperamentu
 • repertuar nowy lub wciąż powtarzany
 • tekst własny
 • muzyka własna
 • własna aranżacja

Walory muzyczne (wokalne, recytacji) i interpretacja

 • brzmienie instrumentów
 • brzmienie głosów
 • rytm (wyrazistość rytmów)
 • intonacja (nagłaśnianie, wyciszanie sylab)
 • wyrazistość tekstu (dykcja)
 • opanowanie pamięciowe tekstu, muzyki

Wrażenie artystyczne (Akompaniament, efekty akustyczne)

 • rytm (dobór)
 • dobór instrumentów
 • za głośny lub za cichy (akustyka)
 • brzmienie akordów
 • użycie linii melodycznej